Søknad om medlemskap i Ungdom og Fritid


Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere i kommunale og kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende tilbud. Andre som arbeider i tilknytning til feltet kan også søke om medlemskap. For å kunne ivareta våre medlemmers interesse ber vi alle som søker medlemskap hos oss om å sende inn dette skjemaet, med beskrivende og utfyllende informasjon om hvordan tilbudet er organisert.


Bakgrunn
Rusfritt
Ungdom og Fritid er klare på at fritidsklubben/ tilbudet skal være rusfritt.

Vi oppfordrer også alle våre medlemmer til at lokalene, i den grad det er mulig, ikke benyttes til ekstern utleie/ arrangementer hvor det serveres.

Kontaktinformasjon


Ansvarlig kontaktperson skal være en som arbeider i klubben, helst klubbleder/daglig leder. Denne personen vil stå som ansvarlig for klubbens medlemsside hos oss, samt Frifondsøknader fra klubben.Er dere på sosiale medier? Følg oss gjerne, vi er på Facebook og Instagram.

Vår nettside er ungdomogfritid.no.

Ungdomsdemokrati

Ungdom og Fritid legger vekt på graden av ungdomsdemokrati og ungdomsmedvirkning.
En av fritidsklubbens største styrker at den er en arena der ungdommene selv får påvirke innholdet og hva som skjer. For at klubben skal kunne søke om medlemskap, må ungdommene være med å bestemme og ha en reel innflytelse over klubben.

Kryss av for hvilken eller hvilke former for demokrati dere har på klubben. Dere må kunne krysse av på minst en av disse for å kunne søke om medlemskap og kunne søke om våre frifondsmidler.

 
Ja
Nei

Hva slags type medlemskap søker dere?

Hvis dere har flere avdelinger (som f.eks Juniorklubb og Ungdomsklubb) kan dere søke om flere medlemskap. Da sender dere inn separate søknader.

Målgruppe

Hvilke aldersgrupper er klubben åpen for? Sett gjerne flere kryss.


Hvilken aldersgruppe er det flest av? (flere kryss mulig)

Klubbtilbud

Ungdom og Fritid legger vekt på gode åpningstider og tilgjengelighet i nærmiljøet.

Åpent for alle

Ungdom og Fritid legger vekt på inkludering og åpne møteplasser.

Organisering og drift

Ungdom og Fritid er opptatt av hvordan tilbudet er organisert og hvordan det driftes.

Om dere får midler fra eksterne støtteordninger, skisser hvordan dette er fordelt prosentvis mellom kommune, støtteordninger, organisasjoner, private sponsorer, egeninntekter (kiosk/ billetter/ medlemskontingenter osv)
'
Medlemsregistrering og brukere

Ungdom og Fritid får støtte (bl.a Frifond) utbetalt ut fra eksistens av fritidsklubber og ungdomstilbud, medlemmer og brukere. Vi er avhengige av å i størst mulig grad kunne dokumentere dette, og ber dere være så nøyaktige som mulig.

Erklæring

Ansvarlig person over 18 år kan være klubbleder eller en annen ansvarlig voksen. Ungdomsrepresentant skal være en av ungdommene som bruker tilbudet/ tiltaket. Denne skal ha lest og godkjent søknaden slik den sendes til oss.

Søknaden vil ikke bli behandlet før vi har kontaktinformasjon til klubbleder/ansvarlig voksen og ungdomsrepresentant/ bruker av tilbudet.

Hvis søknaden blir innvilget vil dere få tilsagnet med søknaden sendt pr e-post, dere må da sende søknaden tilbake med signatur (scannet eller pr post).

Jeg (klubbleder/ ansvarlig voksen over 18 år) bekrefter at opplysningene i søknaden og eksistenserklæringen er riktige, og at klubben/ tilbudet søker medlemskap basert på disse.

Jeg (ungdom som bruker klubben/ tilbudet) bekrefter at søknaden er sendt etter vedtak i styret eller på et allmøte/ årsmøte, eller i samråd med andre ungdommer.